• Imprimeix

Informació detallada del procediment

Inscripció al portal

Per presentar una sol·licitud d’acreditació cal estar inscrit/ita com a usuari/ària al portal ACTIC (http://actic.gencat.cat). Per inscriure’s, cal accedir a l’opció Inscripció d'aspirant i confirmar la inscripció en un termini de 24 hores. Les persones usuàries tenen la seva zona privada del portal, des de la qual poden fer tots els tràmits administratius, fer la prova d’avaluació i enviar o rebre comunicacions. La condició d’usuari/ària del portal té caràcter indefinit, al marge de si té un procediment d’acreditació en marxa o no.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per acreditar-se, per tant, s’ha de fer des de la zona privada. Cal triar primer el nivell d’acreditació i a continuació omplir el formulari de sol·licitud, on s’han de fer constar les dades personals bàsiques. 

No es poden tenir dues sol·licituds d’acreditació pendents. Dit d’una altra manera, una persona no pot tenir dos procediments d’acreditació oberts.

Atenció: un cop presentada la sol·licitud, no és possible canviar el nivell d’acreditació que s’ha especificat prèviament.

 

Sol·licituds per al nivell 3

Tal com s’explica a l’apartat Competències, nivells i certificats, es pot accedir directament al nivell 2, però per presentar-se al nivell 3 cal tenir acreditat el 2. Per admetre la sol·licitud de nivell 3, l’aplicació de gestió comprova si la persona interessada té el certificat mitjà de l’ACTIC. Si no és així, li demana que aporti un certificat equivalent. El Servei d’Inclusió i Capacitació Digital farà la comprovació pertinent i validarà, si escau, el dret de l’aspirant a fer la sol·licitud de nivell 3.

Atenció: Només es tindran en compte els certificats que han estat considerats equivalents mitjançant una ordre del departament competent. Aquesta informació es pot consultar als apartats Competències, nivells i certificats i Documentació de referència.

 

Dades complementàries

L’aspirant podrà fer constar també alguna o algunes de les circumstàncies següents, en cas que s’hi trobi i vulgui gaudir dels beneficis associats:

 • Situació que sigui causa d’exempció (gratuïtat) o bonificació (descompte) de la taxa:
  • Desocupació, discapacitat legalment reconeguda (en un grau igual o superior al 33%), o jubilació: donen dret a exempció.
  • Família nombrosa o monoparental de categoria general: donen dret a bonificació del 30%.
  • Família nombrosa o monoparental de categoria especial: donen dret a bonificació del 50%.
 • Necessitat d’adaptació de la prova; es pot demanar sempre que s’al·legui la situació de discapacitat legalment reconeguda.
 • Ser empleat/ada públic/ública; això dóna dret a fer la prova a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • Ser empleat/ada de la Generalitat inclòs/osa al seu Registre general de personal: això farà que el certificat ACTIC s’incorpori automàticament al seu expedient personal (normalment en el termini màxim d’una setmana).

 

Validació de bonificacions i exempcions, i d’adaptacions de la prova

El Servei d’Inclusió i Capacitació Digital consulta telemàticament els supòsits d’exempció o bonificació. Si algun no s’ha pogut comprovar per aquest sistema o l’aspirant s’ha oposat prèviament a aquesta consulta, el Servei demanarà a l’aspirant que li aporti la documentació necessària en un termini de 10 dies hàbils. Els documents que cal aportar (original, còpia compulsada o document electrònic amb codi segur de verificació) són els següents:

 • Desocupació: certificat DONO (demandant d’ocupació no ocupat) expedit per les oficines de treball del Servei Públic d’Ocupació (SOC) de la Generalitat de Catalunya. La data del certificat no pot ser anterior en més de trenta dies a la data de presentació de la sol·licitud per participar a la prova d’avaluació.
 • Discapacitat legalment reconeguda: targeta acreditativa de la discapacitat expedida pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Jubilació: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Família nombrosa: títol de família nombrosa expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Família monoparental: títol de família monoparental expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Si s’escau, es pot presentar un document equivalent al que s’especifica en la llista anterior, expedit per una altra comunitat autònoma.

El Servei d’Inclusió i Capacitació Digital notificarà l’estimació o desestimació de la demanda d’exempció o bonificació en el termini de 15 dies hàbils.

Si l’aspirant ha demanat l’adaptació de la prova, el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital demanarà un dictamen als equips de valoració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Un cop rebut aquest, ho gestionarà en un termini de 10 dies hàbils i, si cal, es posarà en contacte amb l’aspirant per concretar els detalls de la prova.

 

Presentació de documents

La documentació que hagi de presentar l’aspirant s’ha d’adreçar al Servei d’Inclusió i Capacitació Digital i es pot presentar electrònicament (enviant un document l’autenticitat del qual es pugui verificar), presencialment al Registre de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital o per qualsevol altre dels mitjans previstos pel procediment administratiu comú: a altres registres administratius de la Generalitat, de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració local, a les oficines de Correus, a les oficines consulars... (article 16.4 de la Llei 39/2015)

La seu del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital és al carrer Salvador Espriu, 45-51; 08908 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

 

Pagament de la taxa 

Per fer la prova d’avaluació, la persona aspirant ha de satisfer prèviament la taxa legalment establerta, sempre que no se li hagi reconegut l’exempció. A la taula següent se'n mostren els imports vigents:

 

QTaxes2018

Després de calcular el descompte, per imperatiu legal s’arrodoneix el resultat al múltiple de 0,05 immediatament superior.

El pagament s’ha de fer en el termini d’un mes després de formalitzar la sol·licitud per un d’aquests dos sistemes, que l’aspirant ha de triar a través de l’aplicació:

 • Pagament en línia amb targeta bancària, de crèdit o de dèbit, accedint des de la zona privada a una passarel·la de pagament.
 • Mitjançant una carta de pagament, que és un document PDF que cal baixar de la zona privada quan s’opta per aquest sistema:
  • L’import es pot ingressar en qualsevol oficina de l’entitat CaixaBank o en un terminal Servicaixa, presentant la carta.
  • El pagament es pot fer també en línia mitjançant l'adreça web de CaixaBank https://portal3.lacaixa.es/apl/pagos/index_ca.html, introduint el codi numèric associat al codi de barres.

 

Atenció! Cal tenir en compte que:

 • Quan es paga en línia des de la zona privada del portal, després d’acceptar el pagament es genera un càrrec a la targeta bancària. L’aspirant es troba en aquest moment a la passarel·la de pagament de l’entitat Redsys, no a la zona privada de l’ACTIC. Per sortir de la passarel·la i tornar a la zona privada, cal clicar el botó Continuar. D’aquesta manera l’aplicació de gestió de l’ACTIC registra el pagament a la base de dades i efectua el canvi d’estat de l’expedient: de pendent de pagament a pendent de reserva.

  Si no es fa el clic esmentat, l’aspirant continua constant com a pendent de pagament, encara que aquest s’hagi fet.

 • Quan es fa servir el sistema de carta de pagament, l’ingrés no queda registrat immediatament, perquè l’entitat bancària triga com a mínim un dia a enviar la informació pertinent. Aquesta demora s’amplia si l’ingrés es fa en un dia festiu o un cap de setmana, o immediatament abans.

 

Reserva del centre, la data i l’hora per efectuar la prova d’avaluació 

Nota prèvia: Es pot consultar la informació sobre els centres col·laboradors (situació i horaris d'avaluació) mitjançant el portal ACTIC, clicant l'opció Cercador de centres col·laboradors del menú Serveis ACTIC.

Un cop complerts els tràmits anteriors, la persona aspirant pot reservar el centre col·laborador, la data i l’hora per fer la prova.

La reserva s'ha de fer amb una antelació mínima de 7 dies naturals. Aquesta antelació és de 15 dies naturals si cal adaptar la prova.

En el cas dels nivells 1 i 2 , el termini màxim per fer la prova és de 3 mesos, comptats a partir de l’endemà de la data en què s’ha registrat el pagament o de la data en què s’ha notificat l’exempció de la taxa.

La persona aspirant pot canviar la reserva de lloc, data i hora amb una antelació mínima de 8 dies naturals. En cas d’adaptació de la prova, l’antelació mínima és de 16 dies naturals.

En el cas del nivell 3, cal tenir en compte que l’aspirant té dret a examinar-se de fins a cinc competències, encara que només en necessiti dues per obtenir l’acreditació. Per aquesta raó, la prova s’estructura inicialment en dues sessions, tal com s’explica en l’apartat La prova d’avaluació

 • La persona aspirant ha de fer la reserva per a la primera sessió en les mateixes condicions que en el cas de la prova del nivell 1 o 2; però, a més, ha d’especificar-hi de quines competències es vol examinar. N’ha de triar dues o tres, si no en té cap d’aprovada arran d’una prova anterior; en aquest últim cas només cal que en triï una.
 • Un cop feta la primera sessió de la prova, s’obre un nou termini de tres mesos per fer la segona sessió, per a la qual cosa l’aspirant haurà de fer el mateix tràmit que per fer la primera. Aquesta reserva només es pot fer per a competències que no s’hagin avaluat en la primera sessió.
 • Per tant, les dues reserves són consecutives; no poden coexistir.
 • Si l’aspirant ha suspès alguna o algunes competències en la primera sessió i no li interessa fer la prova de les restants, pot renunciar a fer la segona sessió, tal com s’explica a continuació. D’aquesta manera pot fer una nova sol·licitud sense haver d’esperar que s’acabi el segon termini de tres mesos.

 

Desistiment de la sol·licitud i renúncia al dret de fer la prova

L’aspirant pot fer ús de l’opció Desistiment de la sol·licitud de la seva zona privada. Hi ha tres possibilitats, segons l’estat del seu expedient::

 1. Desistir de la sol·licitud d’acreditació abans de pagar la taxa. La sol·licitud queda cancel·lada sense cap altra conseqüència. L’aspirant en podrà presentar una altra, que pot ser d’un nivell diferent, quan ho desitgi.
 2. Renunciar a fer la prova dels nivells 1 o 2, o a la prova completa del nivell 3, després de pagar la taxa. Els efectes són els mateixos que en el primer cas, però a més –si no ha gaudit d’exempció– perd l’import de la taxa, perquè no té dret a devolució.
 3. Renunciar a fer la segona sessió de la prova del nivell 3. Quedarà constància de les competències aprovades en la primera sessió. Podrà fer una nova sol·licitud immediatament, encara que haurà d’esperar un mes per repetir l’avaluació de les competències suspeses en la primera sessió. En aquest cas tampoc hi ha dret a devolució.

 

Atenció: No s’ha de confondre aquest tràmit amb el de donar-se de baixa com a usuari/ària del portal. Aquesta darrera acció té com a conseqüència que ja no es pot fer cap tràmit des de la zona privada; per revertir-la, cal posar-se en contacte amb l’equip de gestió de l’ACTIC, pertanyent al Servei d’Inclusió i Capacitació Digital.

 

Per informar-vos sobre la prova, aneu a l’apartat La prova d’avaluació

 

Consequències del resultat de no apte/a. Resultats parcials del nivell 3

L'aspirant que no superi la prova d'avaluació no en podrà fer cap altra, encara que sigui d'un nivell diferent, fins que hagi transcorregut un termini mínim d'un mes comptat des de la data en què va fer la primera. Sí que pot efectuar immediatament els tràmits previs (sol·licitud, pagament de la taxa...). En el cas de la prova del nivell 3 podrà examinar-se de competències no avaluades sense esperar que finalitzi aquest termini.

Historial personal

Les persones que hagin participat en alguna de les proves poden consultar mitjançant el portal ACTIC el seu historial, que inclourà les dades referents a les proves realitzades i els certificats obtinguts.

 

Devolució de l’import de la taxa

El pagament només es pot retornar, totalment o parcial, en els casos legalment establerts; és a dir, per causes no imputables a la persona aspirant: quan no s’ha pogut fer la prova i aquesta persona no accepta la possibilitat de poder fer una nova reserva sense cost (tal com s’explica més avall), o en altres casos d’ingressos indeguts, com els que són fruit d’un error en el càlcul de l’import.

No s’acceptarà, per exemple, cap petició de devolució per canviar de nivell un cop presentada la sol·licitud.

 

Suggeriments i reclamacions

Les reclamacions i els suggeriments respecte del procediment d’acreditació, incloent-hi la prova, es poden formular mitjançant la bústia de contacte del portal ACTIC (secció Destacat). També es poden formular des del portal de la Generalitat (domini gencat.cat); en aquest últim cas, cal triar el tema Tecnologia, recerca i innovació i el subtema ACTIC.

Si la queixa es refereix a una incidència produïda en el desenvolupament de la prova, és molt important que l’aspirant ho hagi manifestat en el moment de produir-se al personal del centre, tal com s’explica a l’apartat La prova d’avaluació.

 

Recurs d’alçada

La persona interessada pot interposar un recurs d’alçada contra el resultat del procés d’acreditació davant de la consellera de la Presidència, en els termes previstos per la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes, comptat des de l’endemà del moment en què l’aplicació dona el resultat de la prova. Si l’aspirant ha demanat revisió de la prova, aquest termini s’interromp mentre dura el procediment de revisió.

 

Sistemes de notificació. Càlcul de terminis

El sistema habitual de notificació és una comunicació feta per la zona privada del portal, complementada pel correu electrònic. L’aspirant també pot consultar en qualsevol moment l’estat del seu expedient mitjançant la zona privada.

L’aspirant o persona acreditada també pot enviar comunicacions des de la seva zona privada. Totes les comunicacions enviades en un sentit o un altre mitjançant la zona privada del portal queden registrades en el sistema de registre de documents de la Generalitat. 

Per calcular els terminis definits per dies hàbils, no es compten els diumenges, els dissabtes ni els festius. Si un termini es defineix per dies naturals, es compten tots els dies.

 

Data d'actualització:  01.07.2017