La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d'avaluació. La sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

 

Què s’avalua: trets destacats

Els entorns de treball a què es refereixen els continguts de l’ACTIC inclouen no solament els ordinadors personals clàssics, sinó el conjunt d'eines TIC (tenen en compte, doncs, les tauletes, els telèfons mòbils, els sistemes GPS...).

L'ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes concrets (ja es tracti de maquinari o de programari). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la societat en xarxa i la cultura digital. Un element fonamental que inclou són les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones).

L'ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.


Objectius

Amb l'ACTIC es pretén:

 • Promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva.
 • Contribuir al foment de la formació en competències en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Referents

 • L'ACTIC es fonamenta en marcs polítics generals com ara l'estratègia de la societat de la informació del Consell Europeu definida l'any 2000 a Lisboa i renovada el 2010, o l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, signat entre la Generalitat de Catalunya i les principals organitzacions patronals i sindicals l'any 2005 i renovat el 2008.
 • L'ACTIC es remet a les directrius de la Unió Europea i de l'OCDE sobre l'aprenentatge per competències. En aquest sentit, la digital es considera una de les competències bàsiques.

 

Com s'organitza l'ACTIC?

L'ACTIC va néixer com un projecte interdepartamental i conserva aquest caràcter, que es manifesta en la composició dels seu òrgans col·legiats: el Consell Rector (direcció estratègica) i la Comissió Assessora (assessorament i participació). Hi participen els departaments de la Presidència, d'Ensenyament, de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i de Treball, Afers Socials i Famílies.

En la Comissió Assessora, a més de diversos organismes de la Generalitat –el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), l'Institut Català de les Qualificacions Professionals i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya– hi participen entitats de l'àmbit municipal i agents socials: organitzacions patronals i sindicals, col·legis i associacions professionals i entitats vinculades a la formació o al foment de la societat de la informació.

La direcció ordinària de l’ACTIC i les iniciatives normatives corresponen al departament de la Generalitat competent en matèria en societat digital, que és el de la Presidència, mitjançant la Direcció General de Societat Digital (adscrita a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital). La gestió tècnica correspon al Servei d’Inclusió i Capacitació Digital, dependent d’aquesta Direcció General.

Finalment, cal destacar el paper de la xarxa de centres col·laboradors. Encara que no estigui integrada orgànicament en la Generalitat –començant pel fet que aquesta és titular només d’una petita part de centres–, operativament té un paper clau en l’ACTIC, ja que sense els centres col·laboradors no es podrien fer les proves.


L'ACTIC, un producte administratiu

Com a certificació oficial de la Generalitat, l'ACTIC està sotmesa a una normativa (lleis, decrets i ordres) que podeu consultar a l’apartat Documentació de referència d'aquest portal. Aquesta normativa regula els elements substancials de l'acreditació (continguts competencials, criteris d'avaluació, terminis, tarifes de la taxa, requeriments dels centres...) i els procediments administratius associats. La finalitat de la normativa és garantir el bon funcionament del sistema, l'objectivitat i l’absència d’arbitrarietat, la igualtat de tracte i els drets de les persones interessades.

2005-2006

 • Acord de Govern de 26 de juliol de 2005, pel qual es crea una comissió d’experts per valorar la possible creació d’una acreditació en TIC.
 • Informe de la comissió d’experts (desembre de 2005).
 • Estudis encarregats a la UOC.

 

2007

 • Acord de Govern de 24 d’abril de 2007, que estableix les característiques essencials de l’acreditació i encarrega a diversos departaments i organismes un pla de treball. 

 

2008

 • Acord de Govern GOV/39/2008, de 26 de febrer, pel qual s’aprova el model ACTIC.

 

2009

 • Publicació del Decret 89/2009, de 9 de juny, que regula l’ACTIC (aspectes essencials).
 • Publicació de l’Ordre GAP/378/2009, de 30 de juliol, primera ordre de normes complementàries de l’ACTIC (desenvolupa alguns aspectes del Decret, com ara el procediment d’acreditació i la normativa sobre centres col·laboradors). Amb aquest pas es completa la cobertura normativa necessària per engegar l’ACTIC.
 • Posada en marxa dels nivells 1 i 2 (novembre).

 

2011

 • Publicació de l’Ordre EMO/215/2011, de 2 d'agost, tercera ordre de normes complementàries; la novetat principal que aporta és la normativa específica del nivell 3, cosa que permet engegar el nivell.
 • Posada en marxa del nivell 3 (les 5 competències s’implementen en tres fases, entre setembre i desembre).

 

Des de l’entrada en funcionament de l’ACTIC es treballa en la millora del servei i en l’actualització dels continguts. També s’estudien i es reconeixen equivalències d’altres certificats amb els de l’ACTIC.

Actualment s’està treballant en la revisió general de la normativa de l’ACTIC.