Característiques, desenvolupament, avaluació i revisió

L’avaluació de les competències es fa mitjançant una prova automatitzada que té lloc en un centre col·laborador escollit per la persona aspirant. La xarxa de centres col·laboradors està estesa per tot el territori de Catalunya i ofereix horaris d’avaluació molt diversos. Podeu informar-vos sobre els centres existents i els horaris d’avaluació que ofereixen mitjançant el portal ACTIC, clicant l'opció Cercador de centres col·laboradors del menú Serveis ACTIC.

La prova consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus que el sistema determina aleatòriament.

Les preguntes tenen un pes en la puntuació final que depèn de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible és diferent.

Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.

El desenvolupament de la prova efectuada s’emmagatzemarà d’una manera fiable i segura en un arxiu informàtic. Això permet revisar-la.

El nombre d'activitats i el temps màxim per fer la prova són:

 • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
 • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
 • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència

 

El temps que triguen les preguntes a descarregar-se no es compta.

 

Particularitats de la prova del nivell 3                                                                                                                                                                                         

La prova d'avaluació corresponent al nivell 3 es fa en una o dues sessions, en funció del nombre de competències de què l'aspirant vol avaluar-se. Cada sessió consisteix en 1, 2 o 3 blocs d'activitats, corresponents a les competències que s'avaluen en la sessió.

 

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% legalment reconeguda poden demanar en la sol·licitud l'adaptació de la prova (ampliació del temps màxim, dispositius o programari especials).

 

Les activitats que formen part de la prova tenen un pes diferent en funció de dos criteris:

 • Segons si avaluen només un o més d’un d’aquests grups de continguts: coneixements, procediments o actituds. En el segon cas parlarem de preguntes d’integració.
 • Segons el grau d’interacció de les activitats; és a dir, si el tipus d’activitat és més o menys complex..

 

La ponderació de l'activitat es calcula multiplicant el factor de ponderació de l'eix horitzontal (determinat pel fet que s'avaluïn un o més elements) pel factor de ponderació de l'eix vertical (determinat pel grau d'interacció de l'activitat).

 

MPonder_cat

 

Les simulacions estan dividides en diferents passos. Per a cada pas es disposa de fins a 3 intents per resoldre la situació presentada. Aquestes activitats tenen una puntuació que varia en funció del nombre d'intents en què es resolen, segons la fórmula següent:

Puntuació del pas = (10/n) * cf

On:

 • 10 = puntuació màxima de l'activitat (sense ponderar)
 • n = nombre de passos de la simulació
 • cf = coeficient que depèn del nombre d’intents en què s'ha resolt el pas

Els valors del coeficient són:

 • 1r intent: cf = 1
 • 2n intent: cf = 0,5
 • 3r intent: cf = 0,25

 

La persona supervisora

La prova d’avaluació es fa sota la responsabilitat directa d’una persona supervisora del centre col·laborador, que ha de comprovar que l’aspirant consta a la llista de proves programades, verificar-ne la identitat, fer-ne constar l’assistència, assignar-li un punt d’avaluació, mostrar-li la guia de la prova i proporcionar-li el codi que ha d’introduir per obrir-la.

La persona supervisora dona suport tècnic a l’aspirant i soluciona les incidències que es puguin produir; si no pot solucionar-les, es posa en contacte amb l’equip de gestió de l’ACTIC. Aquesta persona no atén preguntes sobre el contingut de les activitats d’avaluació. Les discrepàncies en aquest sentit s’han de canalitzar mitjançant el procediment de revisió que s’explica més endavant.

En canvi, és molt important que si l’aspirant detecta problemes de qualsevol mena (tecnològics, de condicions de l'espai, de soroll...) n’informi la persona supervisora, que així en pot deixar constància i els pot mirar de solucionar. Aquesta comunicació ajuda a millorar l’ACTIC i, sobretot, facilita la gestió de possibles reclamacions posteriors.

 

La Guia de la prova

El funcionament tècnic de la prova, és a dir, la manera com aquesta es mostra a l’ordinador i la interacció que hi té l’aspirant, s’explica a la Guia de la prova. És un vídeo que està penjat al portal ACTIC (secció Destacat).

És fonamental que l’aspirant la miri atentament, per evitar errors deguts no a la manca de competències sinó al desconeixement de com funciona la prova. Si ja ho ha fet a casa seva i té molt clar el que s’hi explica, pot dir a la persona supervisora que vol passar directament a fer la prova.

 

Desenvolupament del procés: qüestions que cal tenir en compte

El pas previ per examinar-se és que l’aspirant entri a la seva zona privada del portal mitjançant la contrasenya personal i cliqui l’opció “Fer la prova”. El sistema li demanarà que introdueixi el codi que li ha proporcionat la persona supervisora; aquest codi no té res a veure amb la contrasenya d’usuari: és un codi efímer (caduca al cap de 30 minuts) que es genera específicament per fer la prova. L’aspirant també ha de seleccionar l’idioma i finalment clicar el botó Començar la prova. La prova s’obrirà a continuació i s’executarà tal com s’explica a la Guia.

La prova finalitzarà quan l’aspirant hagi validat totes les respostes o quan exhaureixi el temps màxim per fer-la. Atenció: en aquest darrer cas, les respostes a la pregunta que hi havia en pantalla no quedaran emmagatzemades si no es clica cap dels botons (de validació o de navegació).

Les activitats de què ha constat la prova i les respostes que hi ha donat l’aspirant quedaran enregistrades en un arxiu informàtic.

Durant la prova la persona interessada no pot recórrer a cap tipus d’ajut o suport extern i quan acabi no podrà endur-se informació referent al contingut de les diferents activitats realitzades. A aquest efecte, no podrà connectar-se a cap lloc d'Internet ni ordinador de la xarxa d'àrea local del centre que no siguin la seva zona privada del portal ACTIC o l'entorn d'avaluació. Tampoc podrà fer ús de material de consulta en suport de paper o endur-se anotacions, ni utilitzar cap dispositiu capaç de capturar, transmetre o emmagatzemar informació, com ara ordinadors portàtils, telèfons mòbils, tauletes o càmeres, tret del maquinari propi del punt d’avaluació.

En el cas que la persona supervisora de la prova d’avaluació detecti una irregularitat, tancarà la sessió d’avaluació i comunicarà immediatament els fets al Servei d’Inclusió i Capacitació Digital, el qual podrà anul·lar la prova.

 

Si durant l’execució de la prova es produeix una incidència que n’impedeix el funcionament normal, la persona supervisora la tancarà. Segons les característiques de la incidència, la prova es podrà reobrir immediatament o quedarà suspesa fins que no es resolgui el problema. En tot cas, quan es torni a obrir, el sistema d’avaluació recuperarà la situació prèvia a la interrupció.

Si la interrupció té una durada superior a una hora i el centre i l’aspirant no acorden prolongar la suspensió, la prova s’anul·larà. El centre col·laborador ho comunicarà al Servei d’Inclusió i Capacitació Digital.

En aquest darrer cas i sempre que la prova no es pugui fer per qualsevol causa no imputable a l'aspirant, el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital canviarà la situació de l’expedient de l’aspirant a la de pendent de reserva per incidència, de manera que se li obrirà un nou termini per fer la prova sense haver de pagar la taxa.

 


El sistema automàtic d’avaluació calcula la puntuació corresponent a la prova d’avaluació efectuada segons els criteris i els barems que s’expliquen més amunt. Un cop acabada la prova, el sistema en mostra el resultat, que és "apte/a" o "no apte/a". Si el resultat és “no apte”, el sistema indica quines competències cal reforçar. En el cas del nivell 3, es mostren separadament els resultats dels diversos blocs competencials en finalitzar la sessió.

Si la persona interessada no supera l’avaluació de la prova global o, en el cas del nivell 3, l’avaluació d’alguna competència, i no està d’acord amb el resultat, pot demanar la revisió al Servei d’Inclusió i Capacitació Digital. La sol·licitud s’ha de fer a través del portal ACTIC, mitjançant una sol·licitud disponible a la zona privada, en un termini de deu dies comptadors des de l’endemà de la realització de la prova.

El Servei d’Inclusió i Capacitació Digital es posarà en contacte en un termini de 15 dies amb la persona interessada per fixar un dia i hora per fer la revisió. Aquesta s’efectuarà a la seu del Servei i en l’horari d’atenció presencial al públic.

El termini màxim per efectuar la revisió és de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la comunicació del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital.