• Imprimeix

Requisits i funcionament dels centres col·laboradors

PlacaCC

Missió i funcions dels centres col·laboradors

La missió dels centres és la de proporcionar els recursos materials (instal·lacions, mitjans tecnològics) i humans per garantir que la prova d’avaluació de l’ACTIC es fa en les condicions necessàries (tant des del punt de vista tècnic com del d’evitar fraus).

Complementàriament, els centres exerceixen:

 • funcions d’informació sobre l’ACTIC
 • funcions i de suport tecnològic per a aquelles persones que no disposin de mitjans per fer els tràmits necessaris per acreditar-se

 

Mitjans personals

Els centres col·laboradors han de comptar amb els mitjans personals necessaris per desenvolupar les funcions següents:

 • Coordinació ACTIC: la persona que assumeix aquesta funció és la responsable davant del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital del conjunt de l’activitat desenvolupada pel centre en relació amb l’ACTIC. Ha de tenir un bon coneixement del sistema ACTIC.
 • Supervisió de les proves d’avaluació: consisteix a acompanyar i orientar la persona aspirant durant la prova i garantir que aquesta es fa en les condicions establertes normativament.
 • Recepció i informació: consisteix a atendre les persones que demanin informació sobre l’ACTIC i donar suport en els tràmits necessaris per sol·licitar l’acreditació, obtenir els certificats, formular reclamacions o suggeriments, sol·licitar la revisió de la prova, interposar un recurs o fer qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga.

Les persones següents tenen responsabilitats clau i, per tant, han d’estar identificades:

 • Coordinador/ora de l’ACTIC del centre.
 • Supervisors/ores de la prova: les dona d’alta la persona supervisora.

Una sola persona pot acumular diverses funcions, però és molt important que aquestes estiguin sempre cobertes; sobretot, que hi hagi algú nomenat com a supervisor que pugui suplir en cas d’absència imprevista la persona que habitualment fa aquesta funció.

 

Mitjans materials

Els centres col·laboradors han de disposar de les instal·lacions següents:

 • Punt de recepció: espai on s’atenen en primera instància les persones que acudeixen al centre per informar-se, fer tràmits o efectuar la prova d’avaluació.
 • Punt de connexió: espai físic adient per donar servei a les persones que vulguin connectar-se al portal ACTIC; consisteix en una taula d’escriptori amb un ordinador i un seient on la persona pugui connectar-se al portal.
 • Punt d’avaluació: espai físic dotat amb un equip informàtic connectat a Internet perquè la persona aspirant hi faci la prova d’avaluació. Si hi ha diversos punts, cal garantir unes condicions suficients de separació entre aquests que garanteixin que la prova es fa individualment.
 • Àrea d'avaluació: és la zona on estan situats els punts d’avaluació, la qual ha d’estar clarament delimitada; les seves característiques han de permetre fer la prova en condicions de comoditat, concentració i absència d’ajut extern.

 

Coordinació i comunicació amb el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital 

El Servei d’Inclusió i Capacitació Digital és un òrgan integrat en la Direcció General de Societat Digital (DGSD). És responsable de la gestió de l’acreditació. Entre altres funcions, du a terme el seguiment tècnic i administratiu dels centres col·laboradors, mitjançant l’equip de gestió de l’ACTIC.

El coordinador ACTIC del centre col·laborador ha de desenvolupar les funcions següents de coordinació i comunicació amb el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital:

 • Comunicar les previsions de possibles canvis respecte de les condicions de prestació del servei.
 • Informar immediatament sobre les incidències que s’hagin produït en el desenvolupament de les proves o en qualsevol aspecte rellevant de l’activitat com a centre col·laborador.
 • Proporcionar al Servei els informes que aquest li sol·liciti.
 • Participar en les activitats d’informació i formació que el Servei organitzi per als centres col·laboradors.
 • Comunicar les dades de les persones que assumiran les funcions de coordinació i la que en farà la suplència en cas d’absència; donar d’alta en l’aplicació de gestió les persones supervisores.
 • Introduir a l’aplicació de gestió, i amb una antelació suficient, el calendari amb les franges horàries d’avaluació i els períodes de vacances i festius en què el centre estarà tancat.

 

L’entitat titular del centre ha de fer, si s’escau, les comunicacions següents:

 • Comunicar formalment qualsevol canvi substancial referent a les dades del centre (canvi de denominació, de titularitat, d’adreça) o a les instal·lacions (canvi d’ubicació, modificacions en l’àrea d’avaluació, en la connectivitat...).
 • Manifestar per escrit, si s’escau, la voluntat de deixar de ser centre col·laborador.

Perquè hi hagi una bona comunicació i coordinació amb el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital, cal que de les tasques d’interlocució se n’encarregui sempre el coordinador del centre.

Per la seva banda, el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital exerceix les funcions següents:

 • Proporcionar als centres les instruccions necessàries per funcionar adequadament, mitjançant instruments diversos: manuals, butlletins, missatges electrònics...
 • Resoldre els dubtes que li plantegin els centres.
 • Organitzar sessions formatives i orientatives per al personal dels centres.
 • Resoldre les incidències que es produeixin en l’activitat dels centres.

 

Mitjans tecnològics de gestió i comunicació

La comunicació amb l’equip de gestió de l’ACTIC es pot fer mitjançant una comunicació pel portal ACTIC (des de la zona privada), que queda registrada; per correu electrònic o per telèfon.

Cada persona del centre que desenvolupi funcions relacionades amb l’ACTIC té una zona privada del portal per obtenir informació o fer gestions.