• Imprimeix

Procediment d'autorització de centres col·laboradors

Per accedir a la sol·licitud de centre col·laborador de l’ACTIC cal clicar l’opció Inscripció de centre col·laborador del menú Serveis ACTIC del portal.

Atenció: Els centres dependents de la Generalitat o d’universitats públiques no han de presentar cap sol·licitud, perquè es reconeixen com a centres col·laboradors mitjançant un acord entre el departament o organisme titular i el Departament de la Presidència.

 

Després de clicar l’enllaç esmentat, apareix una pàgina prèvia on s’adverteix que, abans de començar a omplir el formulari de sol·licitud, cal tenir preparada la memòria en format digital (màxim 2 MB) de què parlem més avall, document que l’aplicació de gestió demanarà d’adjuntar al formulari. Així doncs, el formulari i la memòria s’envien simultàniament.

Caldrà emplenar tota la informació requerida al formulari de sol·licitud i adjuntar-hi, com s’ha dit, la memòria en format digital. Aquesta ha d’incloure la informació detallada que el centre consideri pertinent en relació amb el formulari esmentat i amb el que disposen els articles 13, 14 i 15 del Decret 89/2009, que regula l’ACTIC (zona d'ubicació i mitjans d'accés al centre, instal·lacions, experiència prèvia, descripció dels recursos humans i materials destinats a l'ACTIC, concreció de la disponibilitat per fer proves adaptades...). S’accedeix a una guia orientativa per elaborar la memòria clicant aquí. L’aplicació generarà un justificant de recepció de la sol·licitud on constaran també el termini per resoldre, el sentit del silenci i el règim de recursos.

En el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, caldrà enviar en format electrònic els documents següents:

 • Documentació acreditativa de la possessió de l'immoble:
  • si és en règim de lloguer: el contracte de lloguer i l’últim rebut de pagament
  • si és en règim de cessió d'ús: document acreditatiu d'aquest fet
  • si és en règim de propietat no cal aportar documentació
 • Les persones jurídiques de naturalesa privada han d'aportar, a més:
   • el document acreditatiu de la representació

 

El Servei d’Inclusió i Capacitació Digital farà les consultes telemàtiques necessàries per verificar la documentació que exigeix la normativa vigent de l’ACTIC i que el sol·licitant no està obligat a aportar.

Si la informació proporcionada i/o el resultat de les consultes telemàtiques és insuficient, el Servei formularà un requeriment perquè el titular del centre aporti la documentació necessària en el termini de 10 dies hàbils.

La competència per resoldre sobre la sol·licitud d’autorització correspon a la persona titular de la Direcció General de Societat Digital. El termini per resoldre és de sis mesos, comptadors des de la data de recepció que figura a la pàgina de la zona privada on queda constància de la presentació de la sol·licitud. Si un cop transcorregut aquest termini no ha rebut una resolució expressa, la persona interessada pot considerar desestimada la sol·licitud.

Al llarg del procediment d'autorització, el centre podrà aportar qualsevol altre document que cregui convenient.

 

Presentació de documents

La documentació que hagi de presentar el titular del centre col·laborador s’ha d’adreçar al Servei d’Inclusió i Capacitació Digital i es pot presentar electrònicament o per qualsevol altre mitjà dels previstos pel procediment administratiu comú: a qualsevol registre administratiu de la Generalitat, de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració local, a les oficines de Correus, a les oficines consulars... (article 16.4 de la Llei 39/2015)

 

Sistemes de notificació. Càlcul de terminis

El sistema habitual de notificació és una comunicació feta per la zona privada del portal, complementada pel correu electrònic. El sol·licitant també pot consultar en qualsevol moment l’estat del seu expedient mitjançant la zona privada.

El sol·licitant també pot enviar comunicacions des de la seva zona privada. Totes les comunicacions enviades en un sentit o un altre mitjançant la zona privada del portal queden registrades en el sistema de registre de documents de la Generalitat.

Per calcular els terminis definits per dies hàbils, no es compten els diumenges, els dissabtes ni els festius. Si un termini es defineix per dies naturals, es compten tots els dies.