• Imprimeix

Preguntes freqüents relacionades amb la tramitació

La persona aspirant ha d’estar donada d’alta com a usuària al portal. Pot fer-ho mitjançant l’opció Inscripció d'aspirant del portal ACTIC (http://actic.gencat.cat) i confirmar-ho en 24 h. Aquest tràmit només s’ha de fer un cop.

Un cop donada d’alta com a usuària, pot presentar la sol·licitud a la seva zona privada i clicar l’opció Nova inscripció del menú Acreditacions.

Els imports de la taxa són els següents:

  • Nivell bàsic: 19,95 €
  • Nivell mitjà: 26,50 €
  • Nivell avançat 33,10 €

Trobareu més informació a l’apartat "Procediment per obtenir l’acreditació", "Informació detallada del procediment", del portal ACTIC.

Si l’aspirant s’oposa a la consulta telemàtica de les seves dades per part del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital o aquesta no és satisfactòria, ha de trametre a la bústia ACTIC (actic@gencat.cat) el certificat DONO (demandant d’ocupació no ocupat) expedit per les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya, o un document equivalent que acrediti que es troba a l’atur. La data del certificat no pot ser anterior en més de trenta dies a la data de presentació de la sol·licitud.

A través del portal ACTIC l’aspirant pot accedir al menú Acreditacions > Acreditació en curs per veure l’estat de l’expedient. Si ja ha fet anteriorment la reserva, la pot modificar clicant l’enllaç corresponent. Aquesta modificació s’ha de dur a terme, com a mínim, 8 dies abans de la data reservada.

El certificat no caduca. Incorpora una marca de temps que acredita quan es va signar, de tal manera que si en aquell, moment la signatura era vàlida, el certificat es considera vàlid.

Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda, les persones en situació d'atur i les persones jubilades estan exemptes del pagament de la taxa.

Les persones membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general tenen una bonificació del 40%. Per a les persones membres de famílies nombroses o monoparentals de caràcter especial, la bonificació es del 60%.

Per gaudir d’aquesta bonificació, cal estar en possessió del títol de família monoparental, que expedeix la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Les persones que es trobin en aquesta situació ho han de declarar en la sol·licitud i han d’autoritzar l’Oficina Gestora perquè pugui fer les consultes necessàries amb la finalitat de comprovar la veracitat de la declaració. En el cas que la persona interessada no autoritzi la consulta, ha de presentar davant l’Oficina Gestora el document original o una còpia compulsada del títol.