• Imprimeix

Preguntes freqüents relacionades amb el nivell avançat

Per accedir al nivell 3 la persona interessada ha d’estar en possessió del certificat mitjà, ja que el nivell 3 és una especialització i només s'hi acredita una part de les competències. És per això que el Decret regulador preveu aquest requisit per tal d'acreditar totes les competències.

El certificat d’aquest nivell acredita un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació respecte, com a mínim, dues de les competències que la persona interessada ha de triar entre les competències C4 a la C8. Les podeu consultar a l’apartat Competències, nivells i certificats d'aquest portal.

Si no en té cap d'aprovada, l'aspirant s'haurà d'examinar com a mínim de dues competències. L’aspirant es pot avaluar, si ho desitja, de les cinc competències, fent una sola sol·licitud i un únic pagament de la taxa.

El certificat s’obté en el moment en què s’aproven dues competències. Quan l’aspirant obtingui el resultat d’apte/a per a una nova competència, podrà descarregar-se un nou certificat on aquella quedi incorporada a la llista de competències acreditades.

 

La prova d’avaluació corresponent al nivell 3 es farà en una o en dues sessions, en funció del nombre de competències de què l’aspirant vulgui avaluar-se. Si no té cap competència aprovada, en la primera sessió l'aspirant haurà d'avaluar-se de 2 competències com a mínim. Cada sessió consisteix en 1, 2 o 3 blocs d’activitats, relatius respectivament a cadascuna de les competències que s’avaluen en la sessió (cada bloc d’activitats té una durada màxima de 35 minuts).

Si l’aspirant obté el resultat d’apte/a en una única competència el resultat serà vàlid fins que no s’actualitzin els continguts d’aquesta competència. Quan obtingui el resultat d’apte/a en una altra competència podrà descarregar-se el certificat del nivell 3.

No, haurà de presentar una nova sol·licitud. Les competències a avaluar en una segona sessió han de ser diferents de les que han estat objecte de la primera sessió i de les que eventualment s’hagin acreditat en proves anteriors.