• Imprimeix

Competències, nivells i certificats


Estructura bàsica de competències i nivells

El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació:

 • Nivell 1 – Certificat bàsic
 • Nivell 2 – Certificat mitjà
 • Nivell 3 – Certificat avançat

QAcredita_cat_new

Normativa

La normativa de l’ACTIC defineix 8 competències.

Concreció del continguts

Els continguts competencials de l’ACTIC es concreten de la manera següent:

 • Les competències es desglossen en realitzacions competencials.
 • Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells.
 • Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.
 • Els indicadors són els elements de referència de les activitats (preguntes) de què consta la prova.
 

Relació entre competències i nivells

 • El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències. No cal tenir acreditat l’1 per presentar-s’hi.
 • El nivell 1 inclou 6 competències.
 • El nivell 3 inclou només 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat el nivell avançat només cal aprovar dues competències, que cal triar entre les cinc següents: C4, C5, C6, C7 i C8.

  Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3 cal tenir acreditat el nivell 2.

 

 TCompetencies_cat

 

Podeu trobar els continguts detallats per competència i nivell en format d’arxiu descarregable en l'apartat “Documentació de referència".

 

Actualització de continguts; conseqüències sobre els certificats

Periòdicament es fa un procés de revisió i actualització de continguts mitjançant una ordre del departament competent de la Generalitat. La revisió implica que s’hi han introduït modificacions formals per millorar-ne la claredat. L’actualització implica comporta incorporar nous continguts o canviar-los de nivell.

El certificat de l’ACTIC, com a document administratiu, no caduca.

Ara bé, quan s'aprovi una actualització de continguts, la persona que tingui un certificat corresponent a un nivell afectat –o, en el cas del nivell 3, unes competències afectades– per l’actualització podrà presentar una nova sol·licitud per obtenir un certificat actualitzat.

Si uns continguts determinats (nivell, competència) no s’han actualitzat i només s’han revisat, no és possible actualitzar el certificat corresponent.

 

Versions dels continguts

Les versions que s’han anat publicant dels continguts són les següents:

 1. La inicialment aprovada pel decret regulador de l’ACTIC:
  • Consten en l’annex 2 del Decret 89/2009.
  • Vigents del 12.6.2009 al 18.2.2013
 2. La que és fruit del primer procés de revisió i actualització:
  • Consten en l’annex de l’Ordre EMO/417/2012.
  • Vigents del 19.2.2013 al 3.7.2016
  • Actualitza només els nivells 2 i 3. Els revisa tots tres.
 3. La que és fruit del segon procés de revisió i actualització:
  • Consten en l’annex de l’Ordre PRE/18/2016.
  • Vigents actualment, des del 4.7.2016
  • Actualitza només els nivells 2 i 3. Els revisa tots tres

Totes les versions es poden consultar a l’apartat “Documentació de referència" del portal.

 

Expedició i validesa dels certificats

L’aspirant es pot descarregar el certificat des de la seva zona privada (Acreditacions > Certificats obtinguts) sempre que ho necessiti, a partir del moment en què el sistema d’avaluació dona un resultat favorable de la prova.

El certificat ACTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Conté les dades següents:

 • Nom i cognoms i número de document identificador de la persona titular.
 • Nivell i, en el cas de l’avançat, competències aprovades.
 • Versió dels continguts competencials respecte dels quals s’ha fet la prova. Concretament, s’especifica la norma que els ha aprovat.
 • Data de la sessió o les sessions de la prova en què l’avaluació ha estat satisfactòria.
 • Data d’emissió del certificat.
 • Número de registre.
 • Signatura amb segell electrònic de l’òrgan competent (Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital).

 

Atenció: El nom i els cognoms apareixeran al certificat de la mateixa manera que l’aspirant els ha introduït en la sol·licitud. Recomanem, doncs, que no ometeu els accents gràfics i que escrigueu el nom i els cognoms en minúscules, tret de les lletres inicials.

En el cas del nivell 3, si la persona titular aprova noves competències, aquestes s’incorporaran al certificat quan es descarregui.

Les persones que hagin participat en alguna de les proves poden consultar mitjançant la zona privada del portal ACTIC el seu historial, que inclou les dades referents a les proves efectuades i els certificats obtinguts.

 

Verificació de la validesa del certificat

Per verificar la validesa d'aquesta signatura heu de configurar el vostre lector de documents PDF amb l'ajut d'aquests tutorials:

 

També es pot verificar l’autenticitat del certificat clicant a l’opció “Comprovació del certificat” de la secció “Serveis ACTIC” del menú situat a l’esquerra del portal. S’obrirà una pàgina on caldrà introduir el número de registre que figura al peu del certificat i el número del document identificador (DNI, NIE, passaport) de la persona titular.

També podeu fer servir el validador de documents PDF signats del Consorci AOC: SingaSuite - Validar PDF 

 

Equivalències d’altres certificats amb els de l’ACTIC

Els certificats següents han estat declarats equivalents als de l’ACTIC:

 • Cursos COMPETIC 1, 2 i 3, cursos de formació en competències digitals que imparteixen les escoles de formació de persones adultes (CFA) del Departament d’Ensenyament. Les persones que segueixin un d’aquests cursos i superin l’avaluació corresponent obtindran un certificat que oficialment es considerarà equivalent als de l’ACTIC en els termes i les condicions següents:
  • El certificat COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
  • El certificat COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC. Permet inscriure’s a un curs COMPETIC 3.
  • El certificat COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC (sempre que hi constin dues competències aprovades com a mínim).
  • El certificat COMPETIC 2 permetrà presentar-se a la prova del nivell 3 de l’ACTIC.
  • El certificat mitjà de l’ACTIC permet inscriure’s a un curs COMPETIC 3.

 

 • L’equivalència s’aplica als certificats COMPETIC emesos a partir del curs acadèmic 2013/14:
  • El certificat mitjà de l’ACTIC i els certificats COMPETIC emesos entre el curs acadèmic 2013/14 i el 2015/16 es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre EMO/417/2012.
  • Els certificats COMPETIC emesos a partir del curs acadèmic 2016/17 es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre PRE/18/2017.

 

 • Assignatura Competències TIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a finalitat principal iniciar les persones que fan estudis de grau universitari en l'adquisició de competències en l’ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. L’estudiant que cursi l’assignatura i superi l’avaluació corresponent obtindrà un certificat, emès pel vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, que oficialment es considera equivalent al certificat mitjà de l'ACTIC.

  L’equivalència s’aplica als certificats CTIC emesos a partir del curs acadèmic 2014/15:
  • Els certificats CTIC emesos en els cursos acadèmics 2014/15 i 2015/16 es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre EMO/417/2012.
  • Els certificats CTIC emesos a partir del curs acadèmic 2016/17 es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre PRE/18/2016.
    
 • Assignatura Competències digitals a l’FP de la Universitat Oberta de Catalunya – Jesuïtes Educació, que té una funció similar a la CTIC, però aplicada als estudis de formació professional que organitzen conjuntament aquestes dues entitats. L’estudiant que cursi l’assignatura i superi l’avaluació corresponent obtindrà un certificat, emès pel vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, que oficialment es considera equivalent al certificat mitjà de l'ACTIC.

  Els certificats CTIC emesos a partir de la posada en marxa de l’assignatura (curs acadèmic 2016/17) es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre PRE/18/2016.

Els certificats equivalents al certificat mitjà de l’ACTIC permeten presentar-se a la prova del nivell 3 de l’ACTIC. Podeu consultar el tràmit que cal fer a l’apartat Informació detallada del procediment d’aquest portal.

Podeu descarregar les ordres que reconeixen les equivalències en l’apartat Documentació de referència d’aquest portal.

 

Aclariment:

Encara que les ordres que reconeixien l’equivalència amb l’ACTIC dels certificats de COMPETIC o de la UOC emesos abans del curs 2016/17 han quedat derogades, els seus efectes es mantenen. És a dir, aquests certificats s’han de continuar considerant equivalents als de l’ACTIC (referits, això sí, als continguts aprovats per l’Ordre EMO/417/2012).