Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Requisits i procediment per als centres col·laboradors
 

Procediment d'autorització de centres col·laboradors

La missió dels centres col·laboradors és posar els mitjans per fer la prova en condicions adequades. Complementàriament, els centres col·laboradors fan funcions d’informació a les persones i suport als tràmits que aquestes necessitin fer.

Descripció del procediment de sol·licitud d’autorització 

 1. En primer lloc, caldrà identificar la naturalesa de l’entitat, pública o privada, que sol·licita l'autorització, ja que la documentació requerida en la sol·licitud variarà en funció d'aquest fet.

 2. Si l’entitat és de naturalesa privada, caldrà identificar el tipus d’entitat que sol·licita l'autorització: mercantil o no mercantil, atès que la documentació requerida en la sol·licitud serà diferent en cada cas.
 3. Caldrà emplenar tota la informació requerida al formulari de sol·licitud i adjuntar-hi una memòria en format digital amb la informació detallada que es consideri pertinent en relació amb el formulari esmentat i amb el que disposen els articles 13, 14 i 15 del Decret 89/2009 (zona d'ubicació i mitjans d'accés al centre , instal·lacions, experiència prèvia, descripció dels recursos humans i materials destinats a l'ACTIC, concreció de la disponibilitat per fer proves adaptades...). Hi ha una guia que us pot ajudar a elaborar la memòria i que podeu descarregar clicant en aquest enllaç.

 4. En un termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la data en què es faci la sol·licitud telemàtica, el centre haurà de presentar a l'Oficina Gestora de l'ACTIC (carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 l'Hospitalet de Llobregat) fotocòpies compulsades de la documentació que s'enumera més avall.
  La presentació es pot fer presencialment o per qualsevol dels mitjans previstos pel procediment administratiu comú següent: altres registres administratius de la Generalitat, de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració local, correu administratiu, oficines consulars... (article 38.4 de la Llei 30/1992).

 5. La documentació que cal aportar és la següent:

  1. Documentació acreditativa de la possessió de l'immoble:
   1. si està en règim de propietat: nota simple informativa del Registre de la Propietat Immobiliària, emesa en el darrer mes.
   2. si està en règim de lloguer: el contracte de lloguer i l’últim rebut de pagament.
   3. si està en règim de cessió d'ús: document acreditatiu d'aquest fet.
   4. si es tracta d'un ens local: certificat acreditatiu emès pel secretari
  2. Les persones jurídiques de naturalesa privada han d'aportar, a més, segons siguin mercantils o no mercantils:

   1. Entitats mercantils:
    1. l'escriptura de constitució o inscripció registral de l'entitat.
    2. els estatuts de la societat.
    3. el NIF de la societat
    4. el document acreditatiu de la representació
   2. Entitats no mercantils:
    1. el NIF de la societat
    2. el document acreditatiu de la representació
 6. L'Oficina Gestora revisarà la sol·licitud d’autorització i la documentació adjunta i verificarà que continguin tota la informació necessària amb la finalitat que pugui ser admesa a tràmit i analitzada correctament. Si considera que és necessària més informació, els la requerirà tal com està previst legalment.

Al llarg del procés d'autorització, el centre tindrà dret a aportar qualsevol altre document que cregui convenient.

A més, els centres aspirants a centres col·laboradors hauran de complir una sèrie de requisits mínims.

 

AnteriorInici 

Data d'actualització: 18.10.2012