Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Requisits i funcionament dels centres col·laboradors
 

Requisits i funcionament dels centres col·laboradors

Placa CC

 

Missió i funcions dels centres col·laboradors

La missió dels centres és la de proporcionar els recursos materials (instal·lacions, mitjans tecnològics) i humans per garantir que la prova d’avaluació de l’ACTIC es fa en les condicions necessàries (tant des del punt de vista tècnic com del d’evitar fraus).

Complementàriament, els centres exerceixen:

 • funcions d’informació sobre l’ACTIC
 • funcions i de suport tecnològic per a aquelles persones que no disposin de mitjans per fer els tràmits necessaris per acreditar-se

 

 

Mitjans personals

Els centres col·laboradors han de comptar amb els mitjans personals necessaris per desenvolupar les funcions següents:

 • Coordinació ACTIC: la persona que assumeix aquesta funció és la responsable davant del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital del conjunt de l’activitat desenvolupada pel centre en relació amb l’ACTIC. Ha de tenir un bon coneixement del sistema ACTIC.
 • Supervisió de les proves d’avaluació: consisteix a acompanyar i orientar la persona aspirant durant la prova i garantir que aquesta es fa en les condicions establertes normativament.
 • Recepció i informació: consisteix a atendre les persones que demanin informació sobre l’ACTIC i donar suport en els tràmits necessaris per sol·licitar l’acreditació, obtenir els certificats, formular reclamacions o suggeriments, sol·licitar la revisió de la prova, interposar un recurs o fer qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga.

Les persones següents tenen responsabilitats clau i, per tant, han d’estar identificades:

 • Coordinador/ora de l’ACTIC del centre.
 • Supervisors/ores de la prova: les dona d’alta la persona supervisora.

 

Una sola persona pot acumular diverses funcions, però és molt important que aquestes estiguin sempre cobertes; sobretot, que hi hagi algú nomenat com a supervisor que pugui suplir en cas d’absència imprevista la persona que habitualment fa aquesta funció.

 

Mitjans materials

Els centres col·laboradors han de disposar de les instal·lacions següents:

 • Punt de recepció: espai on s’atenen en primera instància les persones que acudeixen al centre per informar-se, fer tràmits o efectuar la prova d’avaluació.
 • Punt de connexió: espai físic adient per donar servei a les persones que vulguin connectar-se al portal ACTIC; consisteix en una taula d’escriptori amb un ordinador i un seient on la persona pugui connectar-se al portal.
 • Punt d’avaluació: espai físic dotat amb un equip informàtic connectat a Internet perquè la persona aspirant hi faci la prova d’avaluació. Si hi ha diversos punts, cal garantir unes condicions suficients de separació entre aquests que garanteixin que la prova es fa individualment.
 • Àrea d'avaluació: és la zona on estan situats els punts d’avaluació, la qual ha d’estar clarament delimitada; les seves característiques han de permetre fer la prova en condicions de comoditat, concentració i absència d’ajut extern.

 

Coordinació i comunicació amb el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital 

El Servei d’Inclusió i Capacitació Digital és un òrgan integrat en la Direcció General de Societat Digital (DGSD). És responsable de la gestió de l’acreditació. Entre altres funcions, du a terme el seguiment tècnic i administratiu dels centres col·laboradors, mitjançant l’equip de gestió de l’ACTIC.

El coordinador ACTIC del centre col·laborador ha de desenvolupar les funcions següents de coordinació i comunicació amb el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital:

 • Comunicar les previsions de possibles canvis respecte de les condicions de prestació del servei.
 • Informar immediatament sobre les incidències que s’hagin produït en el desenvolupament de les proves o en qualsevol aspecte rellevant de l’activitat com a centre col·laborador.
 • Proporcionar al Servei els informes que aquest li sol·liciti.
 • Participar en les activitats d’informació i formació que el Servei organitzi per als centres col·laboradors.
 • Comunicar les dades de les persones que assumiran les funcions de coordinació i la que en farà la suplència en cas d’absència; donar d’alta en l’aplicació de gestió les persones supervisores.
 • Introduir a l’aplicació de gestió, i amb una antelació suficient, el calendari amb les franges horàries d’avaluació i els períodes de vacances i festius en què el centre estarà tancat.

 

L’entitat titular del centre ha de fer, si s’escau, les comunicacions següents:

 • Comunicar formalment qualsevol canvi substancial referent a les dades del centre (canvi de denominació, de titularitat, d’adreça) o a les instal·lacions (canvi d’ubicació, modificacions en l’àrea d’avaluació, en la connectivitat...).
 • Manifestar per escrit, si s’escau, la voluntat de deixar de ser centre col·laborador.

Perquè hi hagi una bona comunicació i coordinació amb el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital, cal que de les tasques d’interlocució se n’encarregui sempre el coordinador del centre.

Per la seva banda, el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital exerceix les funcions següents:

 • Proporcionar als centres les instruccions necessàries per funcionar adequadament, mitjançant instruments diversos: manuals, butlletins, missatges electrònics...
 • Resoldre els dubtes que li plantegin els centres.
 • Organitzar sessions formatives i orientatives per al personal dels centres.
 • Resoldre les incidències que es produeixin en l’activitat dels centres.

 

Mitjans tecnològics de gestió i comunicació

La comunicació amb l’equip de gestió de l’ACTIC es pot fer mitjançant una comunicació pel portal ACTIC (des de la zona privada), que queda registrada; per correu electrònic o per telèfon.

Cada persona del centre que desenvolupi funcions relacionades amb l’ACTIC té una zona privada del portal per obtenir informació o fer gestions.

 


Procediment d'autorització de centres col·laboradors

 

Descripció del procediment d’autorització

 

Per accedir a la sol·licitud de centre col·laborador de l’ACTIC cal clicar l’opció Inscripció de centre col·laborador del menú Serveis ACTIC del portal.

Atenció: Els centres dependents de la Generalitat o d’universitats públiques no han de presentar cap sol·licitud, perquè es reconeixen com a centres col·laboradors mitjançant un acord entre el departament o organisme titular i el Departament de la Presidència.

Després de clicar l’enllaç esmentat, apareix una pàgina prèvia on s’adverteix que, abans de començar a omplir el formulari de sol·licitud, cal tenir preparada la memòria en format digital (màxim 2 MB) de què parlem més avall, document que l’aplicació de gestió demanarà d’adjuntar al formulari. Així doncs, el formulari i la memòria s’envien simultàniament.

Caldrà emplenar tota la informació requerida al formulari de sol·licitud i adjuntar-hi, com s’ha dit, la memòria en format digital. Aquesta ha d’incloure la informació detallada que el centre consideri pertinent en relació amb el formulari esmentat i amb el que disposen els articles 13, 14 i 15 del Decret 89/2009, que regula l’ACTIC (zona d'ubicació i mitjans d'accés al centre, instal·lacions, experiència prèvia, descripció dels recursos humans i materials destinats a l'ACTIC, concreció de la disponibilitat per fer proves adaptades...). S’accedeix a una guia orientativa per elaborar la memòria clicant aquí. L’aplicació generarà un justificant de recepció de la sol·licitud on constaran també el termini per resoldre, el sentit del silenci i el règim de recursos.

En el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, caldrà enviar en suport paper o en format electrònic, si aquest incorpora elements que en garanteixin l’autenticitat, els documents següents:

 • Documentació acreditativa de la possessió de l'immoble:
  • si és en règim de lloguer: el contracte de lloguer i l’últim rebut de pagament
  • si és en règim de cessió d'ús: document acreditatiu d'aquest fet
  • si és en règim de propietat i el titular és un ens local: certificat acreditatiu emès pel secretari; si el titular no és un ens local no cal aportar documentació
 • Les persones jurídiques de naturalesa privada han d'aportar, a més:
   • el document acreditatiu de la representació

El Servei d’Inclusió i Capacitació Digital farà les consultes telemàtiques necessàries per verificar la documentació que exigeix la normativa vigent de l’ACTIC i que el sol·licitant no està obligat a aportar.

Si la informació proporcionada i/o el resultat de les consultes telemàtiques és insuficient, el Servei formularà un requeriment perquè el titular del centre aporti la documentació necessària en el termini de 10 dies hàbils.

La competència per resoldre sobre la sol·licitud d’autorització correspon a la persona titular de la Direcció General de Societat Digital. El termini per resoldre és de sis mesos, comptadors des de la data de recepció que figura a la pàgina de la zona privada on queda constància de la presentació de la sol·licitud. Si un cop transcorregut aquest termini no ha rebut una resolució expressa, la persona interessada pot considerar desestimada la sol·licitud.

Al llarg del procediment d'autorització, el centre podrà aportar qualsevol altre document que cregui convenient.

 

Presentació de documents

La documentació que hagi de presentar el titular del centre col·laborador s’ha d’adreçar al Servei d’Inclusió i Capacitació Digital i es pot presentar electrònicament (enviant un document l’autenticitat del qual es pugui verificar), presencialment al Registre de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital o per qualsevol altre dels mitjans previstos pel procediment administratiu comú: a altres registres administratius de la Generalitat, de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració local, a les oficines de Correus, a les oficines consulars... (article 16.4 de la Llei 39/2015)

La seu del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital és al carrer Salvador Espriu, 45-51; 08908 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

 

Sistemes de notificació. Càlcul de terminis

El sistema habitual de notificació és una comunicació feta per la zona privada del portal, complementada pel correu electrònic. El sol·licitant també pot consultar en qualsevol moment l’estat del seu expedient mitjançant la zona privada.

El sol·licitant també pot enviar comunicacions des de la seva zona privada. Totes les comunicacions enviades en un sentit o un altre mitjançant la zona privada del portal queden registrades en el sistema de registre de documents de la Generalitat.

Per calcular els terminis definits per dies hàbils, no es compten els diumenges, els dissabtes ni els festius. Si un termini es defineix per dies naturals, es compten tots els dies.

 

 


Data d'actualització: 08.09.2017