Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Competències, nivells i certificats
 

Competències, nivells i certificats

El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació:

 • Nivell 1 – Certificat bàsic
 • Nivell 2 – Certificat mitjà
 • Nivell 3 – Certificat avançat


Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.


Que acredita

Què s'avalua?

Competències i nivells:

 • El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències.
 • El nivell 1 inclou 6 competències.
 • El nivell 3, pel seu caràcter especialitzat, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències triades per l'aspirant entre les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3caldrà tenir el certificat mitjà.
Competències ACTIC

Podeu trobar els continguts detallats per competència i nivell en format d’arxiu descarregable en l'apartat “Documentació de referència".

Com s’avalua?

L’avaluació de les diferents competències contingudes en el model ACTIC es realitzarà mitjançant una prova automatitzada que es farà en el centre col·laborador escollit per l'aspirant. La xarxa de centres col·laboradors estarà estesa per tot el territori de Catalunya per facilitar l'accés de la ciutadania a l'ACTIC.

La prova consistirà a respondre en un temps concret un conjunt de preguntes de diversos tipus que el sistema determinarà aleatòriament.

Les preguntes tindran un pes en la puntuació final que dependrà de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible serà diferent.  Per superar la prova caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima.  Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.

Criteris de ponderació de les preguntes

Classificació de les activitats per grau d’interacció:

Taula_Activitats

 

Matriu de ponderació de les preguntes segons el grau d’interacció i els elements que s’avaluen:

Taula_Ponderacions

La ponderació de l'activitat es calcula multiplicant el factor de ponderació de l'eix horitzontal (determinat pel fet que s'avaluïn un o més elements) pel factor de ponderació de l'eix vertical (determinat pel grau d'interacció de l'activitat).

 

Puntuació de les activitats de simulació

Les simulacions estan dividides en diferents passos. Per a cada pas disposem de fins a 3 intents per resoldre la situació presentada. Aquestes activitats tenen una puntuació que varia en funció del nombre d'intents amb què es resolen atenent l'equació següent:

Puntuació del pas = (10/n) * cf

On:

 • 10 = puntuació màxima de l'activitat (sense ponderar)
 • n = nombre de passos de la simulació
 • cf = coeficient que depèn de l'intent en què s'ha resolt el pas

 

Els valors del coeficient són:

 • 1r intent: cf = 1
 • 2n intent: cf = 0,5
 • 3r intent: cf = 0,25

 

El nombre d'activitats i el temps màxim per realitzar la prova, segons nivells, són:

 • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
 • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
 • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència


És fonamental mirar atentament la Guia de la prova abans de realitzar-la. Hi trobareu exemples dels diferents tipus de preguntes i una explicació del funcionament d’aquestes i de la prova en general.

La prova d'avaluació corresponent al nivell 3 es farà en una o dues sessions, en funció del nombre de competències en què l'aspirant vulgui avaluar-se. Cada sessió consisteix en 1, 2 o 3 blocs d'activitats, relatius respectivament a cadascuna de les competències que s'avaluen en la sessió.

Un cop acabada la prova, el sistema en mostrarà el resultat, que serà "apte/a" o "no apte/a". En el cas del nivell 3, es mostraran separadament els resultats dels diversos blocs competencials en finalitzar la sessió. Si la persona aspirant supera la prova global del nivell 1 o 2 o assoleix un mínim de dues competències del nivell 3 aprovades, a partir d'aquell moment podrà descarregar en línia el certificat acreditatiu sempre que ho necessiti. Si el resultat és no apte, el sistema li indicarà quines competències ha de reforçar.

L’aspirant que no superi l’avaluació del nivell 1 o 2, o d’alguna competència del nivell 3, no la podrà repetir fins al cap d’un mes com a mínim, i després de formular una nova sol·licitud.

Si l’aspirant aprova només una competència del nivell 3, aquest resultat mantindrà la seva validesa, de tal manera que només caldrà que realitzi la prova d’avaluació d’una altra competència. Si supera aquesta, ja tindrà dret al certificat. La validesa del resultat de la primera prova es perdrà quan s’actualitzin els continguts competencials.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, legalment reconeguda, poden demanar en la sol·licitud de participació en la prova l'adaptació o adequació del temps o dels mitjans materials necessaris per a realitzar-la.

Les persones que hagin participat en alguna de les proves poden consultar mitjançant el portal ACTIC el seu historial, que inclourà les dades referents a les proves realitzades i els certificats obtinguts.

Quan s'aprovi una actualització dels continguts competencials de l'ACTIC, les persones que s'hagin examinat amb anterioritat podran tornar a inscriure's en una nova prova amb l'objectiu d'obtenir un certificat actualitzat.

 

Expedició i validesa dels certificats

El certificat ACTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. El certificat conté les dades següents:

 

 • Nom i cognoms i número de document identificatiu de la persona titular
 • Nivell i, en el cas de l’avançat, les competències aprovades
 • Versió dels continguts competencials respecte dels quals s’ha fet la prova. Concretament, s’especifica la norma que els ha aprovat (cal tenir present que periòdicament s’actualizen els continguts de l’ACTIC)
 • Data de la sessió o les sessions de la prova d’avaluació en què l’avaluació ha estat satisfactòria
 • Data d’emissió del certificat
 • Número de registre
 • Signatura amb segell electrònic de l’òrgan competent (Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació)

En el cas del nivell 3, si el titular aprova noves competències, aquestes s’incorporaran al certificat quan es descarregui.

Per verificar la validesa d'aquesta signatura heu de configurar el vostre lector de documents PDF amb l'ajut d'aquests tutorials:

Guia per visualitzar el certificat ACTIC amb signatura vàlida en l'Adobe Reader v8

Guia per visualitzar el certificat ACTIC amb signatura vàlida en l'Adobe Reader v9

Guia per visualitzar el certificat ACTIC amb signatura vàlida en l'Adobe Reader v11

També podeu fer servir el validador de documents PDF signats de CATCert: Validador de Catcert

També podeu verificar l’autenticitat del certificat clicant a l’opció “Comprovació del certificat” de la secció “Serveis ACTIC” del menú situat a l’esquerra del portal. Se us obrirà una pàgina on haureu d’introduir el número de registre que figura al peu del certificat i el número del vostre document identificatiu.

Equivalències d’altres certificats amb els de l’ACTIC

Els certificats següents han estat declarats equivalents als de l’ACTIC:

 

 • Cursos COMPETIC inicial i COMPETIC 1, 2 i 3, cursos de formació en competències digitals que imparteixen les escoles de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament. Les persones que segueixin un d’aquests cursos i superin l’avaluació corresponent obtindran un certificat que oficialment es considerarà equivalent als de l’ACTIC en els termes i les condicions següents:

 

  • El certificat COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
  • El certificat COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.
  • El certificat COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC (sempre que hi constin dues competències aprovades com a mínim).
  • El certificat COMPETIC 2 permetrà presentar-se a la prova del nivell 3 de l’ACTIC.
  • El certificat mitjà de l’ACTIC permet inscriure’s a un curs COMPETIC 3.
  • L’equivalència es començarà a aplicar als certificats COMPETIC emesos a partir del curs acadèmic 2013/14.

 

 • Assignatura Competències TIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a finalitat principal iniciar els estudiants en l'adquisició de competències en l’ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. L’estudiant que cursi l’assignatura i superi l’avaluació corresponent obtindrà un certificat, emès pel vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, que oficialment es considerarà equivalent al certificat mitjà de l'ACTIC.
  Aquest certificat permetrà presentar-se a la prova del nivell 3 de l’ACTIC. 
  L’equivalència es començarà a aplicar als certificats COMPETIC emesos a partir del curs acadèmic 2014/15.

 

Podeu descarregar l’ordre que reconeix l’equivalència en l’apartat Documentació de referència d’aquest portal.

 

AnteriorSegüent 


Data d'actualització: 26.11.2013